skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Post-Communist Transformation xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rolul anului 1991 în destinul Republicii Moldova

Musteaţă, Sergiu

PLURAL. History. Culture. Society. Journal of History and Geography Department, „Ion Creangă” State Pedagogical University, 2015, Vol.III(1), pp.127-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-1262 ; E-ISSN: 2345-184X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corina Borș, Protejarea patrimoniului arheologic din Romвnia. Despre situri și monumente arheologice din perspectiva evoluției cadrului legislativ оn context european, Cluj-Napoca: Editura MEGA, 2014

Musteaţă, Sergiu

PLURAL. History. Culture. Society. Journal of History and Geography Department, „Ion Creangă” State Pedagogical University, 2016, Vol.IV(1), pp.101-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-1262 ; E-ISSN: 2345-184X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAUDATIO in honorem prof. univ. dr. hab. Victor ȚVIRCUN cu ocazia conferirii titlului onorific Doctor Honoris Causa al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău 15 martie 2016

Musteaţă, Sergiu

PLURAL. History. Culture. Society. Journal of History and Geography Department, „Ion Creangă” State Pedagogical University, 2016, Vol.IV(1), pp.123-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-1262 ; E-ISSN: 2345-184X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

People who want to live in a more liberal world need to push for it strongly. Interview with Professor Francis Fukuyama, Stanford University

Fukuyama, Francis ; Musteaţă, Sergiu

PLURAL. History. Culture. Society. Journal of History and Geography Department, „Ion Creangă” State Pedagogical University, 2016, Vol.IV(2), pp.207-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-1262 ; E-ISSN: 2345-184X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dorin Cimpoeșu, Republica Moldova – criza regimului parlamentar democratic, București. Pro Universitaria, 2015

Musteaţă, Sergiu ; Serebrian, Oleg

PLURAL. History. Culture. Society. Journal of History and Geography Department, „Ion Creangă” State Pedagogical University, 2015, Vol.III(2), pp.177-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-1262 ; E-ISSN: 2345-184X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

May 2017 be less wild than 1917. Interview with professor Norman M. Naimark, Stanford University

Naimark, Norman M ; Suveica, Svetlana ; Musteaţă, Sergiu

PLURAL. History. Culture. Society. Journal of History and Geography Department, „Ion Creangă” State Pedagogical University, 2016, Vol.IV(2), pp.198-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-1262 ; E-ISSN: 2345-184X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Romanian  (4)
  2. English  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Musteaţă, Sergiu
  2. Serebrian, Oleg
  3. Fukuyama, Francis
  4. Suveica, Svetlana
  5. Naimark, Norman M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...