skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Latin American Studies xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paths towards Autonomy in Indigenous Women's Movements: Mexico, Peru, Bolivia

Rousseau, Stéphanie ; Hudon, Anahi

Journal of Latin American Studies, Feb 2016, pp.33-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022216X ; E-ISSN: 1469767X ; DOI: 10.1017/S0022216X15000802

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Blood in Reasoning': State Violence, Contested Territories and Black Criminal Agency in Urban Brazil

Alves, Jaime

Journal of Latin American Studies, Feb 2016, pp.61-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022216X ; E-ISSN: 1469767X ; DOI: 10.1017/S0022216X15000838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partisan Participation and Ethnic Autonomy: The Case of the Mapuche Organisation Admapu, in Chile

Neira, Christian ; Rodrãguez, Patricia

Journal of Latin American Studies, Aug 2016, pp.591-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022216X ; E-ISSN: 1469767X ; DOI: 10.1017/S0022216X15001182

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...