skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Beer, David xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genre, Boundary Drawing and the Classificatory Imagination

Beer, David; Savage, Mike (Editor) ; Silva, Elizabeth B (Editor)

Cultural Sociology, June 2013, Vol.7(2), pp.145-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1749-9755 ; E-ISSN: 1749-9763 ; DOI: 10.1177/1749975512473461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hip‐Hop as Urban and Regional Research: Encountering an Insider's Ethnography of City Life

Beer, David

International Journal of Urban and Regional Research, March 2014, Vol.38(2), pp.677-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-1317 ; E-ISSN: 1468-2427 ; DOI: 10.1111/j.1468-2427.2012.01151.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open access and academic publishing: Some lessons from music culture

Beer, David

Political Geography, November 2012, Vol.31(8), pp.479-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; E-ISSN: 1873-5096 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2012.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hidden Dimensions of the Musical Field and the Potential of the New Social Data

Beer, David ; Taylor, Mark

Sociological Research Online, May 2013, Vol.18(2), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1360-7804 ; DOI: 10.5153/sro.2943

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile Music, Coded Objects and Everyday Spaces

Beer, David

Mobilities, 01 November 2010, Vol.5(4), pp.469-484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1745-0101 ; E-ISSN: 1745-011X ; DOI: 10.1080/17450101.2010.510331

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can You Dig It?: Some Reflections on the Sociological Problems Associated with Being Uncool

Beer, David

Sociology, December 2009, Vol.43(6), pp.1151-1162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038509345699

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Friends with Jarvis Cocker: Music Culture in the Context of Web 2.0

Beer, David

Cultural Sociology, July 2008, Vol.2(2), pp.222-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1749-9755 ; E-ISSN: 1749-9763 ; DOI: 10.1177/1749975508091034

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ICONIC INTERFACE AND THE VENEER OF SIMPLICITY:MP3 players and the reconfiguration of music collecting and reproduction practices in the digital age

Beer, David

Information, Communication & Society, 01 February 2008, Vol.11(1), pp.71-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-118X ; E-ISSN: 1468-4462 ; DOI: 10.1080/13691180701858919

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TUNE OUT: MUSIC, SOUNDSCAPES AND THE URBAN MISE-EN-SCÈNE

Beer, David

Information, Communication & Society, 01 December 2007, Vol.10(6), pp.846-866 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-118X ; E-ISSN: 1468-4462 ; DOI: 10.1080/13691180701751031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pop-Pickers Have Picked Decentralised Media: The Fall of Top of the Pops and the Rise of the Second Media Age

Beer, David

Sociological Research Online, September 2006, Vol.11(3), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1360-7804 ; DOI: 10.5153/sro.1429

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2007  (1)
 3. 2008đến2008  (2)
 4. 2009đến2010  (2)
 5. Sau 2010  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Beer, D.
 2. Beer, David
 3. Taylor, Mark
 4. David Beer
 5. Silva, Elizabeth B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...