skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 275.277  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

lobbying,

Travel Weekly (UK), Jan 5, 2007

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Logan, Edward B.

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1 July 1929, Vol.144, pp.i-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027162

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Kenyon, E. Watson

The American Political Science Review, 1 August 1907, Vol.1(4), pp.619-620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/1945002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Lewis, Ron

The State Journal, Feb 16, 1998, Vol.14(4), p.1

ISSN: 15218767

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Parker, Alan A.

Trial, Oct, 1988, Vol.24(10), p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-2538

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Business Europe, Apr 4, 1994, Vol.34(13), p.6

ISSN: 13518755

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Business Europe, Jul 5, 1993, Vol.33(26), p.5

ISSN: 13518755

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying: New trends in the UK

Miller, Charles

Contemporary Record, 01 March 1988, Vol.2(1), p.13-15

ISSN: 0950-9224 ; DOI: 10.1080/13619468808580945

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

The Youth's Companion (1827-1929), Jul 10, 1890, Vol.63(28), p.380

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Wike, Roffe

Current History (pre-1986), Aug 1956, Vol.31(000180), p.100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113530 ; E-ISSN: 1944785X

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING.

The Albany Law Journal; A Weekly Record of the Law and the Lawyers (1870-1908), Aug 1, 1896, Vol.54(5), p.75

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Zagorin, Adam

Time, July 28, 1997, Vol.150(4)

ISSN: 0040-781X

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Zagorin, Adam

Time, August 11, 1997, Vol.150(6)

ISSN: 0040-781X

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying ..

Golf World, August 29, 2003, Vol.57(11), p.7

ISSN: 0017-1891

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Anonymous

Charter, Mar 2008, Vol.79(2), p.10

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate governance and lobbying strategies

Mathur, Ike ; Singh, Manohar ; Thompson, Fred ; Nejadmalayeri, Ali;; Mathur, Ike ; Singh, Manohar ; Thompson, Fred ; Nejadmalayeri, Ali

Journal of business research : JBR, 2013, Vol.66(4), pp. 547-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying sways NIH grants

Reardon, Sara

Nature, 06 November 2014, Vol.515(7525), pp.19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 25373655 Version:1 ; DOI: 10.1038/515019a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Industry Lobbying Derails Trawling Ban in Europe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry Lobbying Derails Trawling Ban in Europe

Rabesandratana, T.

Science, 11/01/2013, Vol.342(6158), pp.544-545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.342.6158.544

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomedical research policy. NIH funding shifts with disease lobbying, study suggests

Kaiser, Jocelyn

Science (New York, N.Y.), 12 October 2012, Vol.338(6104), pp.181 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23066052 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.338.6104.181

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Lobbying Efforts Questioned
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying Efforts Questioned

Mitka, Mike

JAMA, 07/13/2011, Vol.306(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1001/jama.2011.923

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 275.277  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (116.127)
 2. Toàn văn trực tuyến (88.701)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (2.149)
 2. 1960đến1974  (1.741)
 3. 1975đến1989  (12.749)
 4. 1990đến2005  (115.243)
 5. Sau 2005  (142.963)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (951)
 2. Spanish  (582)
 3. German  (427)
 4. Portuguese  (425)
 5. Chinese  (197)
 6. Italian  (47)
 7. Japanese  (38)
 8. Lithuanian  (37)
 9. Korean  (30)
 10. Russian  (23)
 11. Czech  (20)
 12. Dutch  (19)
 13. Norwegian  (15)
 14. Turkish  (15)
 15. Slavic (Other)  (6)
 16. Polish  (5)
 17. Danish  (4)
 18. Arabic  (3)
 19. Romanian  (3)
 20. Greek  (3)
 21. Malay  (3)
 22. Finnish  (2)
 23. Slovak  (1)
 24. Bengali  (1)
 25. Bokmål, Norwegian  (1)
 26. Serbo-Croatian  (1)
 27. Welsh  (1)
 28. Hindi  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Lowery, David
 3. Holden, Chris
 4. Nusbaum, David
 5. Beyers, Jan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...