skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Applied Computing xóa Tất cả các phiên bản Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essència : Catálogo de productos de perfumería utilizando Microsoft .NET

Oliver Goñalons, Bartolomé; Universitat Oberta De Catalunya

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snippets and component-based authoring tools for reusing and connecting documents

Kirsch, Laurent ; Botev, Jean ; Rothkugel, Steffen

Journal of Digital Information Management, Dec, 2012, Vol.10(6), p.399(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0972-7272

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Security Aspects into Business Process Models

Brucker, Achim D.

it – Information Technology, 2013, Vol.55(6), pp.239-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1611-2776 ; E-ISSN: 2196-7032 ; DOI: 10.1524/itit.2013.2004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eliciting Security Requirements from the Business Processes Using Security Risk-Oriented Patterns

Matulevičius, Raimundas ; Ahmed, Naved

it – Information Technology, 2013, Vol.55(6), pp.225-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1611-2776 ; E-ISSN: 2196-7032 ; DOI: 10.1524/itit.2013.2002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brucker, Achim
  2. Kirsch, Laurent
  3. Rothkugel, S.
  4. Oliver Goñalons, Bartolomé

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...