skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Drones of Others: An Insight into Imagination of UAVs in Germany

Selchow, Sabine

DOI: 10.6094/behemoth.2015.8.2.869

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Military to 'Security Interventions': An Alternative Approach to Contemporary Interventions.(Research article)(Report)

Kaldor, Mary ; Selchow, Sabine

Stability: International Journal of Security and Development, May 27, 2015, Vol.4(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2165-2627 ; DOI: 10.5334/sta.fu

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human security: a new strategic narrative for Europe

Kaldor, Mary ; Martin, Mary ; Selchow, Sabine

International Affairs, March 2007, Vol.83(2), pp.273-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2007.00618.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human security a new strategic narrative for Europe

Kaldor, Mary; Martin, Mary ; Selchow, Sabine

International affairs, 2007, pp.273-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

5
Socio-economic data for global environmental change research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socio-economic data for global environmental change research

Otto, Ilona M. ; Biewald, Anne ; Coumou, Dim ; Feulner, Georg ; Köhler, Claudia ; Nocke, Thomas ; Blok, Anders ; Gröber, Albert ; Selchow, Sabine ; Tyfield, David ; Volkmer, Ingrid ; Schellnhuber, Hans Joachim ; Beck, Ulrich

Nature Climate Change, 6/2015, Vol.5(6), pp.503-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-678X ; E-ISSN: 1758-6798 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nclimate2593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sabine Selchow
  2. Selchow, Sabine
  3. Selchow, S.
  4. Kaldor, Mary
  5. Kaldor, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...