skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Hybrid" Linguistic Identity of Post-Soviet Belarus

Bekus, Nelly

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe : JEMIE, 2014, Vol.13(4), pp.26-51 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurpoean Belarus versus State Ideology: Construction of the Nation in the Belarusian Political Discourses

Bekus, Nelly

Polish Sociological Review, 2008, Vol.163(3), pp.263-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1231-1413

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Belarus versus State Ideology: Construction of the Nation in the Belarusian Political Discourses

Bekus, Nelly

Polish Sociological Review, 1 January 2008, Issue, pp.263-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12311413

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bekus, Nelly

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...