skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Chủ đề: Law xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SDI and the lawyers: Evolving interpretations of international arms control accords

Kaman, E.J ; Loprest, F.J. Jr ; Pisano, N.A ; Steiner, R.W

Journal of Legislation; (USA), 01 January 1989, Vol.15:2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-9584 ; E-ISSN: 2578-4463

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History of nuclear arms negotiations between the United States and the Soviet Union

Austin, B.J ; Irvin, T.J ; Kelly, S.A ; Kralik, G.P

Journal of Legislation; (USA), 01 January 1989, Vol.15:2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-9584 ; E-ISSN: 2578-4463

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U. S. threatens military intervention in former Yugoslavia

Pfeiffer, T

Arms Control Today; (United States), 01 December 1992, Vol.22:10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-125X ; E-ISSN: 1943-5754

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rush-Bagot and the upkeep of arms treaties

O'Neill, B

Arms Control Today; (United States), 01 September 1991, Vol.21:7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-125X ; E-ISSN: 1943-5754

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

North Korea threatens withdrawal from Non-Proliferation Treaty

Wolfsthal, J.B

Arms Control Today; (United States), 01 April 1993, Vol.23:3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-125X ; E-ISSN: 1943-5754

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

START II: New thinking in an era of nuclear cooperation

Arms Control Today; (United States), 01 December 1992, Vol.22:10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-125X ; E-ISSN: 1943-5754

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine delays vote on START; U. S. offers incentives, warnings

Lockwood, D

Arms Control Today; (United States), 01 December 1992, Vol.22:10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-125X ; E-ISSN: 1943-5754

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More light on the ABM Treaty: Newly declassified key documents

Graybeal, S.N ; Mcfate, P.A

Arms Control Today; (United States), 01 March 1993, Vol.23:2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-125X ; E-ISSN: 1943-5754

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US, Russian intelligence agencies offer proliferation assessments

Wolfsthal, J.B

Arms Control Today; (United States), 01 March 1993, Vol.23:2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-125X ; E-ISSN: 1943-5754

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlling ballistic missiles: How important How to do it

Harvey, J.R ; Rubin, U

Arms Control Today; (United States), 01 March 1992, Vol.22:2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-125X ; E-ISSN: 1943-5754

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear-weapon-free zones: Coming of age

Wolfsthal, J.B

Arms Control Today; (United States), 01 March 1993, Vol.23:2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-125X ; E-ISSN: 1943-5754

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Winning the nonproliferation battle

Graham, T.W

Arms Control Today; (United States), 01 September 1991, Vol.21:7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-125X ; E-ISSN: 1943-5754

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LTBT Amendment Conference to continue, but no test ban in sight

Zamora, T.A

Arms Control Today; (USA), 01 March 1991, Vol.21:2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-125X ; E-ISSN: 1943-5754

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who's bound by the former Soviet Union's arms control treaties

Rhinelander, J.B ; Bunn, G

Arms Control Today; (United States), 01 December 1991, Vol.21:10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-125X ; E-ISSN: 1943-5754

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new order in northeast Asia

Segal, G

Arms Control Today; (United States), 01 September 1991, Vol.21:7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-125X ; E-ISSN: 1943-5754

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lehman's lesson: The arms control agenda

Lehman, R.F. II

Arms Control Today; (United States), 01 December 1991, Vol.21:10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-125X ; E-ISSN: 1943-5754

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing the coming glut of nuclear weapons materials

Scheinman, L ; Fischer, D.A.V

Arms Control Today; (United States), 01 March 1992, Vol.22:2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-125X ; E-ISSN: 1943-5754

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wolfsthal, J.B
  2. Pfeiffer, T
  3. Mcfate, P.A
  4. Scheinman, L
  5. Bunn, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...