skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of DNA Extraction Methods on Individual Helminth Egg and Larval Stages for Whole-Genome Sequencing

Doyle, Stephen R ; Sankaranarayanan, Geetha ; Allan, Fiona ; Berger, Duncan ; Jimenez Castro, Pablo D ; Collins, James Bryant ; Crellen, Thomas ; Duque-Correa, María A ; Ellis, Peter ; Jaleta, Tegegn G ; Laing, Roz ; Maitland, Kirsty ; Mccarthy, Catherine ; Moundai, Tchonfienet ; Softley, Ben ; Thiele, Elizabeth ; Ouakou, Philippe Tchindebet ; Tushabe, John Vianney ; Webster, Joanne P ; Weiss, Adam J ; Lok, James ; Devaney, Eileen ; Kaplan, Ray M ; Cotton, James A ; Berriman, Matthew ; Holroyd, Nancy

Frontiers in genetics, 2019, Vol.10, pp.826 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-8021 ; PMID: 31616465 Version:1 ; DOI: 10.3389/fgene.2019.00826

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Laing, Roz
  2. Jaleta, Tegegn G
  3. Thiele, Elizabeth
  4. Holroyd, Nancy
  5. Crellen, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...