skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationships between fauna and people and the role of ethnozoology in animal conservation

Rômulo Romeu Nóbrega Alves

Ethnobiology and Conservation, 2012, Vol.1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 22384782

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Four-Sided Triangle of Ethics in Bioprospecting: Pharmaceutical Business, International Politics, Socio-Environmental Responsibility and the Importance of Local Stakeholders

Rose, Janna ; Quave, Cassandra ; Islam, Gazi

Ethnobiology and Conservation, 2012, Vol.1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 22384782

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rômulo Romeu Nóbrega Alves
  2. Quave, Cassandra
  3. Islam, Gazi
  4. Rose, Janna

theo chủ đề:

  1. Pharmaceutical Industry
  2. Animals

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...