skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design for Back-up of Ship's Navigation System using UAV in Radio Frequency Interference Environment

박슬기 ; 손표웅 ; Park, Sul Gee ; Son, Pyo-Woong

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2019, Vol.23(4), pp.289-295

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Park, Sul Gee
  2. 손표웅
  3. Son, Pyo-Woong
  4. 박슬기

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...