skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De Le Corbusier à l'Unitor: Justino Serralta ou un parcours uruguayen

Guerrero, Ingrid

Apuntes, Jul-Dec 2017, Vol.30(2), pp.88-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16579763 ; E-ISSN: 20119003 ; DOI: 10.11144/Javeriana.apc30-2.ljsm

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les organisations internationales dans le domaine de l'essai des matériaux.

Campus, Ferdinand

Les organisations internationales dans le domaine de l'essai des matériaux. In E., Fueter & E., AmstutzMaterialprüfung und Versuchswesen in der Schweiz und im Ausland : Ein Werk, herausgegeben aus Anlass der Einweihung der neuen EMPA-Gebäulichkeiten in Dübendorf-Zürich (pp. 613-620). Thun, SuisseVerlags-Aktiengesellschaft. (1965).

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...