skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tomasello, Michael xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preschoolers consider (absent) others when choosing a distribution procedure.(Research Article)(Report)

Grocke, Patricia ; Rossano, Federico ; Tomasello, Michael

PLoS ONE, August 29, 2019, Vol.14(8), p.e0221186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0221186

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint attention to mental content and the social origin of reasoning

Tomasello, Michael

Synthese, Aug 2019, pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00397857 ; E-ISSN: 15730964 ; DOI: 10.1007/s11229-019-02327-1

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...