skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living with a Social Media Addiction

Addicted to Social Media

ISBN: 978-1-68282-574-7

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Configuration of Crowdsourcing Projects

Hosseini ; Ali ; Taylor ; Phalp, Mahmood, Raian, Jacqui, Keith

Social Entrepreneurship : Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 978-1-5225-8183-3

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crowdsourcing Dispute Resolution: Survey and Challenges

Luz ; Silva ; Poblet, Nuno, Nuno, Marta

Social Entrepreneurship : Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 978-1-5225-8183-3

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Framework for Using Crowdsourcing in Government

Clark ; Brudney ; Logan ; Zingale, Benjamin, Jeffrey, Joseph, Nicholas Y.

Social Entrepreneurship : Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 978-1-5225-8183-3

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Micro-Tasks: Research Opportunities in Observational Crowdsourcing

Lukyanenko ; Parsons, Roman, Jeffrey

Social Entrepreneurship : Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 978-1-5225-8183-3

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lukyanenko
  2. Phalp, Mahmood, Raian, Jacqui, Keith
  3. Parsons, Roman, Jeffrey
  4. Hosseini
  5. Poblet, Nuno, Nuno, Marta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...