skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

体育外交对南北韩关系的影响研究

波(Tu, Bo) ; 暮?(Zhang, Muhui) ; 茹(Xie, Ru)

동북아 문화연구, 2019, Vol.58, pp.129-141

ISSN: 1598-3692

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic fiber reinforced resins high -tension bushing

Cao Wenqi

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil heavy mental repairing agent and preparation method and application thereof

Wang Xiaomeng ; Chen Lu ; Yan Longxiang ; Kan Yuchen ; Lin Baiquan

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi -functional electronic lock core

Cheng Guolong

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goods of furniture for display rather than for use with stereoscopic decoration effect

Qiu Fei

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hexagon energy recuperation heat exchanger fin

Yang Laicun ; LI Aixia ; Shi Jiwen ; LI Xianshu

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 暮?
  2. Shi Jiwen
  3. Wang Xiaomeng
  4. Kan Yuchen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...