skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the User Interface of Health Literacy Websites in Iran

Elham Saljoughi ; Nona Aghasi ; Mahdieh Asadi ; Maryam Okhovati

مدیریت اطلاعات سلامت, 01 May 2016, Vol.13(2), pp.108-113

ISSN: 1735-7853 ; E-ISSN: 1735-9813

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the compliance of evidence based medicine resources with ovid and silberg criteria

Elaheh Ommati ; Fereydoon Azadeh ; Seyed Javad Ghazi Mirsaeed

مجله علم‌سنجی کاسپین, 01 July 2014, Vol.1(1), pp.40-47 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2383-157X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability Evaluation of a Laboratory Information System

Zhila Agharezaei ; Reza Khajouei ; Leila Ahmadian ; Laleh Agharezaei

مدیریت اطلاعات سلامت, 01 June 2013, Vol.10(2)

ISSN: 1735-7853 ; E-ISSN: 1735-9813

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Model for Users requirements to mobile government in Iran

Nourmohammad Yaghubi ; Habib Ebrahimpour ; Roya Shakeri

مدیریت دولتی, 01 November 2016, Vol.8(3), pp.393-414

ISSN: 2008-5877 ; E-ISSN: 2423-5342 ; DOI: 10.22059/jipa.2016.60761

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the Compliance of Evidence Based Medicine Resources Based on Ovid Criteria

Fereidoon Azadeh ; Elahe Ommati ; Sayed Javad Ghazi Mirsaeed ; Mohammadreza Alibeyk

مدیریت اطلاعات سلامت, 01 April 2015, Vol.12(1), pp.78-87

ISSN: 1735-7853 ; E-ISSN: 1735-9813

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Satisfaction Rate of Librarians from Library Software Interface in Isfahan, Iran

Shahin Mojiri ; Fariba Rakhsh ; Najmeh Nohrouzian ; Mansoureh Ardestani ; Mohammad Mousavi

مدیریت اطلاعات سلامت, 01 February 2013, pp.862-869

ISSN: 1735-7853 ; E-ISSN: 1735-9813

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design an expert system for evaluation and selection supplier

Hassanali Mohammadi Motlagh ; Alireza Mohammadi Motlagh ; Jalal Rezaee Noor

مدیریت صنعتی, 01 June 2015, Vol.7(2), pp.385-403

ISSN: 2008-5885 ; E-ISSN: 2423-5369 ; DOI: 10.22059/imj.2015.52516

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leila Ahmadian
  2. Mohammad Mousavi
  3. Elham Saljoughi
  4. Elaheh Ommati
  5. Sayed Javad Ghazi Mirsaeed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...