skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototype User Interface for Studying the Effect of Suggested Tags and Autocomplete on Tagging Behavior

Holstrom, Chris; American Society For Information Science And Technology ; Knowledge And Information Professionals Association

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Knowledge And Information Professionals Association
  2. Holstrom, Chris
  3. American Society For Information Science And Technology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...