skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26.835.331  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Valency and Bonding : A Natural Bond Orbital Donor-Acceptor Perspective
Valency and Bonding : A Natural Bond Orbital Donor-Acceptor Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Valency and Bonding : A Natural Bond Orbital Donor-Acceptor Perspective

ISBN0-521-83128-8;ISBN0-521-53852-1;ISBN1-107-14843-X;ISBN9786610415557;ISBN0-511-18187-6;ISBN0-511-19897-3;ISBN0-511-11548-2;ISBN0-511-29977-X;ISBN0-511-61456-X;ISBN1-280-41555-X;ISBN0-511-11493-1

Truy cập trực tuyến

2
Crystallization of Polymers: Volume 2, Kinetics and Mechanisms
Crystallization of Polymers: Volume 2, Kinetics and Mechanisms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallization of Polymers: Volume 2, Kinetics and Mechanisms

ISBN0-521-81682-3;ISBN1-107-40546-7;ISBN1-107-15926-1;ISBN9786610702954;ISBN0-511-23047-8;ISBN0-511-31652-6;ISBN0-511-53541-4;ISBN1-280-70295-8;ISBN0-511-23124-5;ISBN0-511-22885-6;ISBN0-511-22969-0

Truy cập trực tuyến

3
Group Theory with Applications in Chemical Physics
Group Theory with Applications in Chemical Physics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group Theory with Applications in Chemical Physics

ISBN0-521-64250-7;ISBN0-521-64524-7;ISBN1-107-14256-3;ISBN0-511-13066-X;ISBN1-139-13003-X;ISBN0-511-53539-2;ISBN0-511-20030-7;ISBN0-511-12913-0

Truy cập trực tuyến

4
Dissociative Recombination of Molecular Ions
Dissociative Recombination of Molecular Ions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissociative Recombination of Molecular Ions

ISBN0-521-82819-8;ISBN1-107-40767-2;ISBN1-107-17457-0;ISBN9786611370602;ISBN0-511-39422-5;ISBN0-511-39487-X;ISBN0-511-39091-2;ISBN0-511-53540-6;ISBN1-281-37060-6;ISBN0-511-39214-1;ISBN0-511-39345-8

Truy cập trực tuyến

5
Electronic and Photoelectron Spectroscopy : Fundamentals and Case Studies
Electronic and Photoelectron Spectroscopy : Fundamentals and Case Studies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic and Photoelectron Spectroscopy : Fundamentals and Case Studies

ISBN0-521-81737-4;ISBN0-521-52063-0;ISBN1-107-13494-3;ISBN0-511-08053-0;ISBN0-511-56182-2;ISBN1-139-16503-8;ISBN0-511-20656-9;ISBN0-511-07977-X

Truy cập trực tuyến

6
Many-body methods in chemistry and physics : MBPT and coupled-cluster theory : Cambridge Molecular Science
Many-body methods in chemistry and physics : MBPT and coupled-cluster theory : Cambridge Molecular Science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Many-body methods in chemistry and physics : MBPT and coupled-cluster theory : Cambridge Molecular Science

ISBN0-521-81832-X;ISBN1-107-19507-1;ISBN9786612317941;ISBN0-511-59603-0;ISBN0-511-59559-X;ISBN0-511-59643-X;ISBN0-511-59683-9;ISBN1-282-31794-6;ISBN0-511-59366-X;ISBN0-511-59273-6

Truy cập trực tuyến

7
Nmr Studies Of Translational Motion
Nmr Studies Of Translational Motion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nmr Studies Of Translational Motion

ISBN0-521-80696-8;ISBN1-107-19491-1;ISBN0-511-84785-8;ISBN9786612655159;ISBN0-511-76882-6;ISBN0-511-76966-0;ISBN0-511-76798-6;ISBN0-511-76520-7;ISBN0-511-77048-0;ISBN1-282-65515-9;ISBN0-511-76659-9

Truy cập trực tuyến

8
Molecular Clusters: A Bridge to Solid-State Chemistry
Molecular Clusters: A Bridge to Solid-State Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular Clusters: A Bridge to Solid-State Chemistry

ISBN0-521-85236-6;ISBN1-139-81037-5;ISBN1-107-19604-3;ISBN1-107-31656-1;ISBN1-107-32195-6;ISBN1-107-31841-6;ISBN0-511-62888-9;ISBN1-107-31752-5;ISBN1-107-31558-1;ISBN1-299-39964-9

Truy cập trực tuyến

9
Emergence of Life, The: From Chemical Origins to Synthetic Biology
Emergence of Life, The: From Chemical Origins to Synthetic Biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergence of Life, The: From Chemical Origins to Synthetic Biology

ISBN0-521-82117-7;ISBN0-521-52801-1;ISBN1-107-15965-2;ISBN9786610480272;ISBN0-511-22068-5;ISBN0-511-22094-4;ISBN0-511-56211-X;ISBN0-511-81754-1;ISBN1-280-48027-0;ISBN0-511-21893-1;ISBN0-511-21961-X

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitrogen & Methanol

ISSN1462-2378

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Australian & New Zealand Grapegrower and Winemaker

ISSN0727-3606

Truy cập trực tuyến

12
Molecular Light Scattering and Optical Activity
Molecular Light Scattering and Optical Activity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular Light Scattering and Optical Activity

ISBN0-521-81341-7;ISBN0-521-12137-X;ISBN1-107-15904-0;ISBN9786610702923;ISBN0-511-23044-3;ISBN0-511-23121-0;ISBN0-511-31651-8;ISBN0-511-53546-5;ISBN1-280-70292-3;ISBN0-511-22881-3;ISBN0-511-22965-8

Truy cập trực tuyến

13
Purification of Laboratory Chemicals
Purification of Laboratory Chemicals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Purification of Laboratory Chemicals

ISBN1-85617-567-7;ISBN9786612285196;ISBN1-282-28519-X;ISBN0-08-087824-5

Truy cập trực tuyến

14
A Practical Introduction to the Simulation of Molecular Systems
A Practical Introduction to the Simulation of Molecular Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Practical Introduction to the Simulation of Molecular Systems

ISBN0-521-85252-8;ISBN1-107-17635-2;ISBN9786611086114;ISBN0-511-35094-5;ISBN0-511-56826-6;ISBN0-511-61907-3;ISBN1-281-08611-8;ISBN0-511-35004-X;ISBN0-511-34821-5;ISBN0-511-34918-1

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food & Drug Packaging

ISSN0015-6272

Truy cập trực tuyến

16
Plastics Materials (Sixth Edition)
Plastics Materials (Sixth Edition)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plastics Materials (Sixth Edition)

ISBN0-7506-1864-7;ISBN1-281-07271-0;ISBN9786611072711;ISBN1-4832-9209-6;ISBN0-08-051408-1

Truy cập trực tuyến

17
Extrusion : The Definitive Processing Guide and Handbook
Extrusion : The Definitive Processing Guide and Handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extrusion : The Definitive Processing Guide and Handbook

ISBN0-8155-1473-5;ISBN9786612252976;ISBN9786612253119;ISBN1-282-73772-4;ISBN0-08-094695-X;ISBN9786612737725;ISBN9786612253126;ISBN0-8155-1711-4;ISBN1-282-25312-3;ISBN1-59124-850-7

Truy cập trực tuyến

18
Rubber Formulary
Rubber Formulary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rubber Formulary

ISBN0-8155-1434-4;ISBN9786612027642;ISBN9786612769511;ISBN0-08-094670-4;ISBN1-282-76951-0;ISBN0-8155-2010-7;ISBN0-8155-1929-X;ISBN1-282-02764-6;ISBN1-59124-163-4

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General Chemistry 6th ed

Ebbing Darrell D; Gammon Steven D

Houghton Mifflin; 1999 - (540 EBB 1999)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of chemistry

Goldberg David E

WCB McGraw Hill; 1998 - (540 GOL 1998)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 26.835.331  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (70.703)
 2. Toàn văn trực tuyến (26.772.233)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (814.445)
 2. 1958đến1972  (1.273.266)
 3. 1973đến1987  (3.087.273)
 4. 1988đến2003  (3.874.357)
 5. Sau 2003  (17.139.071)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19.535.683)
 2. Chinese  (5.603.781)
 3. German  (4.720.343)
 4. French  (1.960.812)
 5. Korean  (1.371.532)
 6. Japanese  (1.252.293)
 7. Russian  (502.823)
 8. Spanish  (467.537)
 9. Danish  (321.325)
 10. Norwegian  (169.099)
 11. Portuguese  (144.779)
 12. Polish  (49.152)
 13. Ukrainian  (45.626)
 14. Italian  (45.500)
 15. Czech  (34.634)
 16. Greek  (32.208)
 17. Finnish  (28.811)
 18. Romanian  (22.475)
 19. Dutch  (21.699)
 20. Hungarian  (12.049)
 21. Indonesian  (11.878)
 22. Hebrew  (10.933)
 23. Turkish  (9.968)
 24. Arabic  (4.425)
 25. Lithuanian  (486)
 26. Undetermined  (352)
 27. Slovak  (108)
 28. Icelandic  (50)
 29. Serbo-Croatian  (44)
 30. Vietnamese  (34)
 31. Persian  (15)
 32. Thai  (2)
 33. Georgian  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wei Chen
 2. Patrik Schmuki
 3. Mikosch P
 4. Jacques Simonet
 5. Martin Pumera

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...