skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An adaptive error resilient scheme for packet-switched H.264 video transmission
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An adaptive error resilient scheme for packet-switched H.264 video transmission

Feng, J ; Chen, Y

ISBN: 9789533071770 ; ISBN: 953307177X ; DOI: 10.5772/15844

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Efficiency Video Coding Compliant Perceptual Video Coding Using Entropy Based Visual Saliency Model

Muhammad Zeeshan ; Muhammad Majid

Entropy, 01 October 2019, Vol.21(10), p.964 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1099-4300 ; DOI: 10.3390/e21100964

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Layer Selection in Progressive Transmission of Motion-Compensated JPEG2000 Video

José Carmelo Maturana-Espinosa ; Juan Pablo García-Ortiz ; Daniel Müller ; Vicente González-Ruiz

Electronics, 01 September 2019, Vol.8(9), p.1032 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2079-9292 ; DOI: 10.3390/electronics8091032

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine learning based video coding optimizations: A survey

Zhang, Yun ; Kwong, Sam ; Wang, Shiqi

Information Sciences, January 2020, Vol.506, pp.395-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/j.ins.2019.07.096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attention Based Dual-Scale CNN In-Loop Filter For Versatile Video Coding

Wang, Ming-Ze ; Wan, Shuai ; Gong, Hao ; Ma, Ming-Yang

IEEE Access, 27 September 2019, pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2944473

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Intra-Drift-Free Robust Watermarking Algorithm in High Efficiency Video Coding Compressed Domain

Zhou, Yangming ; Wang, Chengyou ; Zhou, Xiao

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.132991-133007 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2940366

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transform with residual rearrangement for HEVC intra coding

Kim, Nam-Uk ; Lim, Sung-Chang ; Kang, Jungwon ; Kim, Hui Yong ; Lee, Yung-Lyul

Signal Processing: Image Communication [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2019.07.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of Experience (QoE)-Aware Fast Coding Unit Size Selection for HEVC Intra-Prediction

Erabadda, Buddhiprabha ; Mallikarachchi, Thanuja ; Hewage, Chaminda ; Fernando, Anil

Future Internet, Aug 2019, Vol.11(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19995903 ; DOI: 10.3390/fi11080175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of Efficient Perspective Affine Motion Estimation/Compensation for Versatile Video Coding (VVC) Standard

Young-Ju Choi ; Dong-San Jun ; Won-Sik Cheong ; Byung-Gyu Kim

Electronics, 01 September 2019, Vol.8(9), p.993 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2079-9292 ; DOI: 10.3390/electronics8090993

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intra mode selection using classical secretary problem (CSP) in high efficiency video coding (HEVC)

Junaid Tariq

Multimedia Tools and Applications, Nov 2019, Vol.78(22), pp.31533-31555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13807501 ; E-ISSN: 15737721 ; DOI: 10.1007/s11042-019-07989-0

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Down-Sampling Based Rate Control for Mobile Screen Video Coding

Tang, Tong ; Yang, Jin ; Du, Biao ; Tang, Liuwei

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.139560-139570 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2943887

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distortion propagation modeling and its applications on frame level quantization control for predictive video coding

Yin, Haibing ; Huang, Xiaofeng ; Li, Dong ; Lu, Yu ; Zhou, Yang

Signal Processing: Image Communication, October 2019, Vol.78, pp.398-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2019.07.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fast temporal and hybrid SHVC encoder

Diaz-Honrubia, Antonio Jesus ; Martinez, Jose Luis ; Cuenca, Pedro

Signal Processing: Image Communication [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2019.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deep Learning-Based Luma and Chroma Fractional Interpolation in Video Coding

Pham, Chi Do-Kim ; Zhou, Jinjia

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.112535-112543 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2935378

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

QoE-Aware Video Multicast Mechanism in Fiber-Wireless Access Networks

Li, Zhidu ; Wang, Qingqing ; Zou, Hong

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.123098-123106 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2938422

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast Mode Decision Based on Gradient Information in 3D-HEVC

Zhang, Qian ; Jing, Ruihai ; Wang, Bin ; Cui, Pengtao ; Zhou, Chao ; Yan, Tao ; Kanyukt, Suraphon ; Si, Wen

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.135448-135456 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2940706

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple classifier-based fast coding unit partition for intra coding in future video coding

Peng, Zongju ; Huang, Chao ; Chen, Fen ; Jiang, Gangyi ; Cui, Xin ; Yu, Mei

Signal Processing: Image Communication, October 2019, Vol.78, pp.171-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2019.06.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An adaptive model generation technique for model-based video coding

Siu, M ; Chan, Yh

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hybrid Transforms-Based Robust Video Zero-Watermarking Algorithm for Resisting High Efficiency Video Coding Compression

Yu, Xiaoyan ; Wang, Chengyou ; Zhou, Xiao

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.115708-115724 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2936134

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A lossless coding scheme for encoding color-indexed video sequences

Chan, Yh

ISBN: 9781424423118 ; ISBN: 1424423112

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (17)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (2)
 2. 1999đến2000  (3)
 3. 2001đến2002  (5)
 4. 2003đến2008  (11)
 5. Sau 2008  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Siu, Wc
 2. Chan, Yh
 3. Cui, Xin
 4. Cuenca, Pedro
 5. Li, Dong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...