skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LKB1 deficiency promotes proliferation and invasion of glioblastoma through activation of mTOR and focal adhesion kinase signaling pathways

Zhang, Keqiang ; Wang, Jinghan ; Wang, Jinhui ; Luh, Frank ; Liu, Xiyong ; Yang, Lu ; Liu, Yun-Ru ; Su, Leila ; Yang, Yu-Chen Sh ; Chu, Peiguo ; Yen, Yun

American journal of cancer research, 2019, Vol.9(8), pp.1650-1663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2156-6976 ; PMID: 31497348 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In vitro endothelial cell migration from limbal edge-modified Quarter-DMEK grafts

Miron, Alina ; Spinozzi, Daniele ; Lie, Jessica ; Oellerich, Silke ; Melles, Gerrit

PLoS One, Nov 2019, Vol.14(11), p.e0225462 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0225462

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exoproteome profiling of Trypanosoma cruzi during amastigogenesis early stages

Mandacaru, Samuel ; Queiroz, Rayner ; Alborghetti, Marcos ; de Oliveira, Lucas ; Bastos, Izabela ; Santana, Jaime ; Roepstorff, Peter ; Charneau, Sébastien

PLoS One, Nov 2019, Vol.14(11), p.e0225386 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0225386

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vinculin and metavinculin exhibit distinct effects on focal adhesion properties, cell migration, and mechanotransduction

Lee, Hyunna ; Sharek, Lisa ; Urbina, Fabio ; Gupton, Stephanie ; Superfine, Richard ; Burridge, Keith ; Campbell, Sharon

PLoS One, Sep 2019, p.e0221962 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0221962

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verification of hub genes in the expression profile of aortic dissection

Wang, Weitie ; Liu, Qing ; Wang, Yong ; Li, Bo ; Zhu, Zhicheng ; Li, Dan ; Wang, Tiance ; Xu, Rihao ; Liu, Kexiang

PLoS One, Nov 2019, Vol.14(11), p.e0224922 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0224922

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupled Response of Membrane Hydration with Oscillating Metabolism in Live Cells: An Alternative Way to Modulate Structural Aspects of Biological Membranes?

Luis A. Bagatolli ; Roberto P. Stock ; Lars F. Olsen

Biomolecules, 01 November 2019, Vol.9(11), p.687 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2218-273X ; DOI: 10.3390/biom9110687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linkage and association of myocilin (MYOC) polymorphisms with high myopia in a Chinese population

Tang, Wc ; Yip, Sp ; Lo, Kk ; Ng, Pw ; Choi, PS ; Lee, Sy ; Yap, Khm

Molecular vision, 04 April 2007, Vol.13, pp.534-544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-0535 ; E-ISSN: 1090-0535

Toàn văn sẵn có

8
Calcium homeostasis in lens transparency and the involvement of calpains in cataract
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcium homeostasis in lens transparency and the involvement of calpains in cataract

Lee, Hannah Y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhu, Zhicheng
  2. Wang, Yong
  3. Miron, Alina
  4. Piao, Hulin
  5. Xu, Rihao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...