skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affärsutvecklingsmanual för fäbodbrukare och mathantverkare

Rytkönen, Paulina ; Tunón, Håkan ; Bele, Bolette; Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum ; Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi

ISSN: 1403-6568 ; ISBN: 978-91-88083-22-7

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...