skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR SIMULATING NUI/NUX-BASED VR ENVIRONMENT GAME CONTROL

Cho, Kyungeun ; XI, Yulong

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING MULTIDRONE

Cho, Kyungeun ; Kim, Junoh ; XI, Yulong ; Kook, Yoon Chang

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERACTION-BASED REMOTE VIDEO COMMUNICATION AND LECTURING SYSTEM USING TRANSPARENT DISPLAY

Cho, Kyungeun ; Um, Ky Hyun ; XI, Yulong

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING DIGITAL IMAGE ON BASIS OF NUI/NUX

Cho, Kyungeun ; XI, Yulong ; Baek, Seung Dae

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced ground segmentation method for Lidar point clouds in human-centric autonomous robot systems

Chu, Phuong ; Cho, Seoungjae ; Park, Jisun ; Fong, Simon ; Cho, Kyungeun

Human-centric Computing and Information Sciences, 2019, Vol.9(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2192-1962 ; DOI: 10.1186/s13673-019-0178-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic algorithm-based adaptive weight decision method for motion estimation framework.(Report)

Chae, Jeongsook ; Jin, Yong ; Wen, Mingyun ; Zhang, Weiqiang ; Sung, Yunsick ; Cho, Kyungeun

The Journal of Supercomputing, 2019, Vol.75(4), p.1909(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542 ; DOI: 10.1007/s11227-018-2247-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic algorithm-based adaptive weight decision method for motion estimation framework

Chae, Jeongsook ; Jin, Yong ; Wen, Mingyun ; Zhang, Weiqiang ; Sung, Yunsick ; Cho, Kyungeun

The Journal of Supercomputing, 2019, Vol.75(4), pp.1909-1921 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542 ; E-ISSN: 1573-0484 ; DOI: 10.1007/s11227-018-2247-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (4)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. French  (4)
 3. Korean  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cho, Kyungeun
 2. XI, Yulong
 3. Cho, K.
 4. Sung, Yunsick
 5. Wen, Mingyun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...