skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ono, a DIY open source platform for social robotics

Vandevelde, Cesar ; Saldien, Jelle ; Ciocci, Maria - Cristina ; Vanderborght, Bram; Butz, Andreas ; Greenberg, Saul ; Bakker, Saskia ; Loke, Lian ; De Luca, Alexander

International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction, Proceedings, 2014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digitales Informationsverarbeitungssystem mit Benutzerinteraktionselement

Butz, Andreas ; Terrenghi, Lucia ; Hilliges, Otmar

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. German  (1)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Butz, Andreas
  2. Bakker, Saskia
  3. Hilliges, Otmar
  4. De Luca, Alexander
  5. Saldien, Jelle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...