skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual European Solar & Planetary Access (VESPA): A Planetary Science Virtual Observatory Cornerstone

S. Erard ; B. Cecconi ; P. Le Sidaner ; C. Chauvin ; A. P. Rossi ; M. Minin ; T. Capria ; S. Ivanovski ; B. Schmitt ; V. Génot ; N. André ; C. Marmo ; A. C. Vandaele ; L. Trompet ; M. Scherf ; R. Hueso ; A. Määttänen

Data science journal, 01 May 2020, Vol.19(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1683-1470 ; DOI: 10.5334/dsj-2020-022

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an astronomical science platform: Experiences and lessons learned from Chinese Virtual Observatory

Cui, C ; Tao, Y ; Li, C ; Fan, D ; Xiao, J ; He, B ; Li, S ; Yu, C ; Mi, L ; Xu, Y ; Han, J ; Yang, S ; Zhao, Y ; Xue, Y ; Hao, J ; Liu, L ; Chen, X ; Chen, J ; Zhang, H

Astronomy and computing, July 2020, Vol.32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2020.100392

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xue, Y
  2. M. Scherf
  3. S. Erard
  4. M. Minin
  5. B. Schmitt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...