skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of Configuration Design Approaches: A Focus on Design of Complex Industrial Manufacturing Systems

Liu, Fan ; Zhang, Ye ; Zheng, Chen ; Qin, Xiansheng ; Eynard, Benoît

Procedia CIRP, 2019, Vol.81, pp.340-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2019.03.059

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eynard, Benoît
  2. Eynard, Benoit
  3. Zheng, Chen
  4. Zhang, Y.
  5. Qin, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...