skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Publicly Available Content Database xóa Tất cả các phiên bản HAL (CCSd) xóa Tất cả các phiên bản Mới từ tháng trước xóa Tất cả các phiên bản Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural characterization of the RH1-LZI tandem of JIP3/4 highlights RH1 domains as a cytoskeletal motor-binding motif

Vilela, Fernando ; Velours, Christophe ; Chenon, Mélanie ; Aumont-Nicaise, Magali ; Campanacci, Valérie ; Thureau, Aurélien ; Pylypenko, Olena ; Andreani, Jessica ; Llinas, Paola ; Ménétrey, Julie

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Nov 2019, Vol.9, pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-52537-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D nanostructural characterisation of grain boundaries in atom probe data utilising machine learning methods

Ye, Wei ; Peng, Zirong ; Kühbach, Markus ; Breen, Andrew ; Legros, Marc ; Larranaga, Melvyn ; Mompiou, Frederic ; Gault, Baptiste

PLoS One, Nov 2019, Vol.14(11), p.e0225041 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0225041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chenon, Mélanie
  2. Breen, Andrew
  3. Llinas, Paola
  4. Thureau, A.
  5. Mompiou, Frederic

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...