skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRIANON – ASPECTE DIN PROPAGANDA CULTURALĂ MAGHIARĂ VERSUS PROPAGANDA CULTURALĂ A ROMÂNIEI MARI

Lucian Jora

Revista de Știinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 01 December 2018, Vol.XV(4), pp.80-89

ISSN: 1584-1723 ; E-ISSN: 2285-7540

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STUDIILE EUROPENE ÎN ASIA: OPORTUNITĂȚI – PROVOCĂRI - SOLUȚII

Lucian Jora

Revista de Știinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 01 March 2019, Vol.XVI(1), pp.51-59

ISSN: 1584-1723 ; E-ISSN: 2285-7540

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The FARC-EP’s rebel diplomacy in the Colombian peace process

Laura García Restrepo

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 01 April 2019, Issue 121, pp.19-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1133-6595 ; E-ISSN: 2013-035X ; DOI: 10.24241/rcai.2019.121.1.19

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chinese Perspective towards Spain from the Tardofranquismo to the Present Day Rafael

Rafael Martín Rodríguez

Comillas Journal of International Relations, 01 April 2019, Issue 14, pp.114-124 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2386-5776 ; DOI: 10.14422/cir.i14.y2019.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lucian Jora
  2. García Restrepo, Laura
  3. Rafael Martín Rodríguez
  4. Laura García Restrepo
  5. Martín Rodríguez, Rafael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...