skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Cross-Domain Linkage Types to Support Engineering Change Management and Requirements Engineering

Wilms, Robert ; Cemmasson, Vadym Finn ; Inkermann, David ; Reik, Michael ; Vietor, Thomas

Procedia CIRP, 2019, Vol.84, pp.719-724 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2019.04.224

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Additive Manufacturing – Process Chain Correlations and Impacts

Häfele, Tobias ; Schneberger, Jan-Henrik ; Kaspar, Jerome ; Vielhaber, Michael ; Griebsch, Jürgen

Procedia CIRP, 2019, Vol.84, pp.328-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2019.04.220

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A serious game for teaching the fundamentals of ISO/IEC/IEEE 29148 Systems and software engineering - Lifecycle processes - Requirements engineering at undergraduate level

García, Ivan ; Pacheco, Carla ; León, Andrés ; Calvo-Manzano, Jose A.

Computer Standards & Interfaces [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; DOI: 10.1016/j.csi.2019.103377

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tools collaboration for deployment of a requirements engineering process

Canals, Agusti ; Lelièvre, Stéphane

ERTS 2004 proceedings, 2004

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process Improvement and Assessment in the Automotive Business

Sperle, Marion

ERTS 2004 proceedings, 2004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schneberger, Jan-Henrik
  2. Cemmasson, Vadym Finn
  3. Kaspar, Jerome
  4. Inkermann, David
  5. García, Ivan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...