skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low Rates of Pointing in 18-Month-Olds at Risk for Autism Spectrum Disorder and Extremely Preterm Infants: A Common Index of Language Delay?

Sansavini, Alessandra ; Guarini, Annalisa ; Zuccarini, Mariagrazia ; Lee, Jessica Zong ; Faldella, Giacomo ; Iverson, Jana Marie

Frontiers in Psychology, 2019, Vol.10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1664-1078 ; DOI: 10.3389/fpsyg.2019.02131 ; PMCID: 6794419 ; PMID: 31649572

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, Jessica Zong
  2. Zuccarini, Mariagrazia
  3. Annalisa Guarini
  4. Iverson, Jana Marie
  5. Jessica Zong Lee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...