skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Adult xóa Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Análisis de la composición corporal mediante impedancia bioeléctrica octopolar en pacientes hospitalizados en Bogotá D.C., Colombia. Estudio piloto/Body composition by octopolar bioelectrical impedance in hospitalized patients in Bogotá D.C., Colombia: Pilot study

Garzón-Orjuela, Nathaly ; Merchán-Chaverra, Ricardo ; León-Avendaño, Adriana ; Caicedo-Torres, Lida ; Hernández-Rodríguez, Martha ; Montaña-Palma, Angie

Revista de la Facultad de Medicina, 2019, Vol.67(3), pp.239-247

ISSN: 01200011 ; E-ISSN: 23573848 ; DOI: 10.15446/revfacmed.v67n3.68897

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Dialnet  (1)
  2. Publicly Available Content Database  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...