skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution, ecological risk and source identification of heavy metals in sediments from the Baiyangdian Lake, Northern China

Ji, Zehua ; Zhang, Hao ; Zhang, Yu ; Chen, Tao ; Long, Ziwei ; Li, Meng ; Pei, Yuansheng

Chemosphere, December 2019, Vol.237, p.124425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.124425

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The adsorption behavior of metals in aqueous solution by microplastics effected by UV radiation

Wang, Qiongjie ; Zhang, Yong ; Wangjin, Xiaoxue ; Wang, Yulai ; Meng, Guanhua ; Chen, Yihua

Journal of Environmental Sciences, January 2020, Vol.87, pp.272-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/j.jes.2019.07.006

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple metal concentrations and gestational diabetes mellitus in Taiyuan, China

Wang, Ying ; Zhang, Ping ; Chen, Xi ; Wu, Weiwei ; Feng, Yongliang ; Yang, Hailan ; Li, Mei ; Xie, Bingjie ; Guo, Pengge ; Warren, Joshua L. ; Shi, Xiaoming ; Wang, Suping ; Zhang, Yawei

Chemosphere, p.124412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.124412

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glycerol steam reforming for hydrogen production over bimetallic MNi/CNTs (M[dbnd]Co, Cu and Fe) catalysts

Wang, Rong ; Liu, Shuzhuang ; Liu, Shuangfei ; Li, Xinyi ; Zhang, Yuanyuan ; Xie, Chuan ; Zhou, Shuai ; Qiu, Yi ; Luo, Shizhong ; Jing, Fangli ; Chu, Wei

Catalysis Today [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5861 ; DOI: 10.1016/j.cattod.2019.07.040

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical hydrogen storage behaviors of as-milled Mg-Ce-Ni-Al-based alloys applied to Ni-MH battery

Zhang, Yanghuan ; Ji, Yanquan ; Zhang, Wei ; Hu, Feng ; Qi, Yan ; Zhao, Dongliang

Applied Surface Science [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.07.158

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical and experimental studies on the grinding of cemented carbide with textured monolayer diamond wheels

Zhang, Yuzhou ; Fang, Congfu ; Huang, Guoqin ; Cui, Changcai ; Xu, Xipeng

International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, November 2019, Vol.84, p.105022 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-4368 ; DOI: 10.1016/j.ijrmhm.2019.105022

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geopolymer, green alkali activated cementitious material: Synthesis, applications and challenges

Wu, Yanguang ; Lu, Bowen ; Bai, Tao ; Wang, Hao ; Du, Feipeng ; Zhang, Yunfei ; Cai, Lu ; Jiang, Can ; Wang, Wenjun

Construction and Building Materials, 10 November 2019, Vol.224, pp.930-949 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.07.112

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of fine particulate matter constituents on exhaled nitric oxide and DNA methylation in the arginase–nitric oxide synthase pathway

Zhang, Qingli ; Wang, Weidong ; Niu, Yue ; Xia, Yongjie ; Lei, Xiaoning ; Huo, Juntao ; Zhao, Qianbiao ; Zhang, Yihua ; Duan, Yusen ; Cai, Jing ; Ying, Zhekang ; Li, Weihua ; Chen, Renjie ; Fu, Qingyan ; Kan, Haidong

Environment International, October 2019, Vol.131, p.105019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; DOI: 10.1016/j.envint.2019.105019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-axial and multi-energy channeling study of disorder evolution in ion-irradiated nickel

Velişa, Gihan ; Jin, Ke ; Fan, Zhe ; Lu, Chenyang ; Bei, Hongbin ; Weber, William J. ; Wang, Lumin ; Zhang, Yanwen

Journal of Nuclear Materials, November 2019, Vol.525, pp.92-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3115 ; DOI: 10.1016/j.jnucmat.2019.07.025

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of high-nitrate wastewater mixtures from MnO2 industry by Chlorella vulgaris

Li, Huan ; Zhang, Yun ; Liu, Jiuyi ; Shen, Zhensheng ; Li, An ; Ma, Tian ; Feng, Qian ; Sun, Yingqiang

Bioresource Technology, November 2019, Vol.291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2019.121836

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A paper-based microfluidic analytical device combined with home-made SPE column for the colorimetric determination of copper(II) ion

Wu, Qijun ; He, Jiaqi ; Meng, Hu ; Wang, Yu ; Zhang, Yu ; Li, Hui ; Feng, Liang

Talanta, 1 November 2019, Vol.204, pp.518-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-9140 ; DOI: 10.1016/j.talanta.2019.06.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rational design of a new chalcogenide with good infrared nonlinear optical performance: SrZnSnS 4

Zhang, Yiling ; Mei, Dajiang ; Yang, Yi ; Cao, Wangzhu ; Wu, Yuandong ; Lu, Jie ; Lin, Zheshuai

Journal of Materials Chemistry C, 2019, Vol.7(28), pp.8556-8561 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1039/c9tc01713e

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regeneration and characterization of LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 cathode material from spent power lithium-ion batteries

Wang, Yuehua ; Ma, Liwen ; Xi, Xiaoli ; Nie, Zuoren ; Zhang, Yunhe ; Wen, Xiao ; Lyu, Zhe

Waste Management, 15 July 2019, Vol.95, pp.192-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; DOI: 10.1016/j.wasman.2019.06.013

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The distribution of Pb(II)/Cd(II) adsorption mechanisms on biochars from aqueous solution: Considering the increased oxygen functional groups by HCl treatment

Wu, Jiawen ; Wang, Tao ; Zhang, Yongsheng ; Pan, Wei-Ping

Bioresource Technology, November 2019, Vol.291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2019.121859

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent progress on pure organic room temperature phosphorescence materials based on host-guest interactions

Qu, Guojuan ; Zhang, Yaopeng ; Ma, Xiang

Chinese Chemical Letters [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-8417 ; DOI: 10.1016/j.cclet.2019.07.042

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variations in tree sparrow (Passer montanus) egg characteristics under environmental metal pollution

Ding, Jian ; Yang, Wenzhi ; Yang, Ying ; Ai, Shiwei ; Bai, Xiaojuan ; Zhang, Yingmei

Science of the Total Environment, 15 October 2019, Vol.687, pp.946-955 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.06.140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical effects on He bubble superlattice formation in high entropy alloys

Harrison, R.W. ; Greaves, G. ; Le, H. ; Bei, H. ; Zhang, Y. ; Donnelly, S.E.

Current Opinion in Solid State & Materials Science [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-0286 ; DOI: 10.1016/j.cossms.2019.07.001

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design strategies and applications of charged metal organic frameworks

Zhao, Shu-Na ; Zhang, Yang ; Song, Shu-Yan ; Zhang, Hong-Jie

Coordination Chemistry Reviews, 1 November 2019, Vol.398, p.113007 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-8545 ; DOI: 10.1016/j.ccr.2019.07.004

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced converter sludge utilization technologies for the recovery of valuable elements: A review

Wang, Yaozu ; Liu, Zhengjian ; Zhang, Jianliang ; Mao, Rui ; Zhang, Yapeng

Journal of Hazardous Materials, 5 January 2020, Vol.381, p.120902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2019.120902

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of microstructure on the Charpy impact properties of directed energy deposition 300M steel

Liu, Fenggang ; Lin, Xin ; Shi, Jing ; Zhang, Yongjian ; Bian, Peiying ; Li, Xun ; Hu, Yunlong

Additive Manufacturing, p.100795 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2214-8604 ; DOI: 10.1016/j.addma.2019.100795

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y.
  2. Wang, Y.
  3. Zhang, Yu
  4. Liu, Y.
  5. Zhang, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...