skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.991  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Knowledge for Lawyers: What It Is and Why It Matters

Morawetz, Thomas

Journal of Legal Education, Autumn, 2018, Vol.68(1), p.136-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2208

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiological Intracranial Calcification in Eastern Indian Population-A CT Scan Study

Som, Panchali ; Roy, Rajarshi ; Datta, Sumit ; Ghosal, Asis ; Saha, Anubha ; Halder, Subhajit

National Journal of Clinical Anatomy, 2017, Vol.06(01) National Journal of Clinical Anatomy, 2019, Vol.06(01), pp.059-070

ISSN: 2277-4025 ; E-ISSN: 2321-2780 ; DOI: 10.1055/s-0039-1700723

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les épreuves externes d’évaluation certificative de la Belgique francophone : une analyse à la lumière des mouvements didactiques et pédagogiques actuels

De Ketele, Jean-Marie

Revue française de linguistique appliquée, 2015, Vol.XX(2), pp.21-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-1204 ; E-ISSN: 1875-368X ; DOI: 10.3917/rfla.202.0021

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한의학교육에서 문제바탕학습 시행에 따른 만족도

차호열(Ho Yeol Cha) ; 김나형(Na Hyeong Kim) ; 홍진우(Jin Woo Hong) ; 신상우(Sang Woo Shin)

동의생리병리학회지, 2012, Vol.26(3), pp.351-359

ISSN: 1738-7698

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case-control vaccine effectiveness studies: Preparation, design, and enrollment of cases and controls

Verani, Jennifer R. ; Baqui, Abdullah H. ; Broome, Claire V. ; Cherian, Thomas ; Cohen, Cheryl ; Farrar, Jennifer L. ; Feikin, Daniel R. ; Groome, Michelle J. ; Hajjeh, Rana A. ; Johnson, Hope L. ; Madhi, Shabir A. ; Mulholland, Kim ; O'Brien, Katherine L. ; Parashar, Umesh D. ; Patel, Manish M. ; Rodrigues, Laura C. ; Santosham, Mathuram ; Scott, J. Anthony ; Smith, Peter G. ; Sommerfelt, Halvor ; Tate, Jacqueline E. ; Victor, J. Chris ; Whitney, Cynthia G. ; Zaidi, Anita K. ; Zell, Elizabeth R.

Verani, Baqui, Broome, Cherian, Cohen, Farrar, Feikin, Groome, Hajjeh, Johnson, Madhi, Mulholland K, O'Brien, Parashar UD, Patel MM, Rodrigues, Santosham M, Scott, Smith PG, Sommerfelt H, Tate, Victor, Whitney, Zaidi, Zell. Case-control vaccine effectiveness studies: Preparation, design, and enrollment...

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forensic Evaluation Results of Juvenile Delinquents in The Province of İzmir: the Data of a Regional Children’s Hospital

Nagihan Cevher Binici ; Sevay Alşen Güney ; Handan Özek Erkuran

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 01 November 2018, Vol.25(3), pp.197-208

ISSN: 2687-3532 ; E-ISSN: 2687-3532

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한의학교육에서 진료수행교육의 만족도 연구

권지현(Ji Hyeon Kweon) ; 심성보(Sung Bo Sim) ; 김은진(Eun Jin Kim) ; 홍진우(Jin Woo Hong) ; 신상우(Sang Woo Shin)

동의생리병리학회지, 2018, Vol.32(1), pp.51-61

ISSN: 1738-7698

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case-control vaccine effectiveness studies: Data collection, analysis and reporting results

Verani, Jennifer R. ; Baqui, Abdullah H. ; Broome, Claire V. ; Cherian, Thomas ; Cohen, Cheryl ; Farrar, Jennifer L. ; Feikin, Daniel R. ; Groome, Michelle J. ; Hajjeh, Rana A. ; Johnson, Hope L. ; Madhi, Shabir A. ; Mulholland, Kim ; O'Brien, Katherine L. ; Parashar, Umesh D. ; Patel, Manish M. ; Rodrigues, Laura C. ; Santosham, Mathuram ; Scott, J. Anthony ; Smith, Peter G. ; Sommerfelt, Halvor ; Tate, Jacqueline E. ; Victor, J. Chris ; Whitney, Cynthia G. ; Zaidi, Anita K. ; Zell, Elizabeth R.

Verani, Baqui, Broome, Cherian, Cohen, Farrar, Feikin, Groome, Hajjeh, Johnson, Madhi, Mulholland K, O'Brien, Parashar UD, Patel MM, Rodrigues, Santosham M, Scott, Smith PG, Sommerfelt H, Tate, Victor, Whitney, Zaidi, Zell. Case-control vaccine effectiveness studies: Data collection, analysis and reporting...

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can bone apposition predict the retention force of a femoral stem? An experimental weight-bearing hip-implant model in goats

Harboe, Knut ; Ellingsen, Christian Lycke ; Sudmann, Einar ; Gjerdet, Nils Roar ; Søreide, Kjetil ; Indrekvam, Kari

ISSN: 1471-2474

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

비만 아동을 위한 영양 -운동 병행 체중조절 프로그램 운영에 관한 연구

이정민(Jeong Min Lee) ; 윤지영(Ji Young Yoon) ; 이주희(Joo Hee Lee)

대한지역사회영양학회지, 2010, Vol.15(6), pp.727-739 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consideraţii cu privire la modul de contabilizare a operaţiunilor de aprovizionare

Suc L ; Bulgaru Veronica

Stiinta Agricola, 01 December 2010, Issue 2, pp.86-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1857-0003 ; E-ISSN: 2587-3202

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

급식소 위생관리 개선방안에 대한 급식소 관리자의 중요도 평가

배현주(Hyun Joo Bae) ; 이혜연(Hye Yeon Lee)

대한지역사회영양학회지, 2010, Vol.15(2), pp.266-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talk Less, Smile More.(teaching legal education)

Oseid, Julie A.

Journal of Legal Education, Autumn, 2018, Vol.68(1), p.176-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2208

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

대학가 주변 편의점 식사대용 편의식의 영양 평가

신고나(Go-Na Shin) ; 김유리(Yu-Ri Kim) ; 김미현(Mi-Hyun Kim)

대한지역사회영양학회지, 2017, Vol.22(5), pp.375-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

일부 여자 중학생 대상 사회인지이론기반 영양교육 프로그램의 적용 및 효과

김지혜(Jihea Kim) ; 우태정(Taejung Woo) ; 이경애(Kyoung Ae Lee) ; 이승민(Seung Min Lee) ; 이경혜(Kyung-Hea Lee)

대한지역사회영양학회지, 2016, Vol.21(6), pp.497-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation Criteria for Student-Centered University Education Programs

Hong-Tak Lim

International JOURNAL OF CONTENTS, 2018, Vol.14(3), pp.69-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1738-6764

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

만 50세 이상 고혈압 성인 대상 영양교육의 효과 평가

김경원(Kyung Won Kim) ; 문은혜(Eun Hye Moon)

대한지역사회영양학회지, 2011, Vol.16(1), pp.62-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Propuesta para gestionar cambios de evaluación del desempeño. Caso: Universidad Simón Bolívar

Cubero, Herleidy ; Visbal Pérez, Elsy Tamara ; Olivar, Jhonny

Orbis: revista de Ciencias Humanas, 2017, Issue 38, pp.19-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1856-1594

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

방문건강관리사업 담당 영양사와 연계전문인력을 위한 영양부문 교육 프로그램 운영과 평가

김숙배(Sook Bae Kim) ; 윤진숙(Jin Sook Yoon) ; 김경원(Kyung Won Kim)

대한지역사회영양학회지, 2014, Vol.19(1), pp.71-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

경기 일부지역 영양교사의 직무만족도, 업무수행도와 만족도, 업무수행을 위한 지식·기술의 요구도 및 자기평가

임재연(Jae Yeon Lim) ; 김경원(Kyung Won Kim)

대한지역사회영양학회지, 2014, Vol.19(1), pp.60-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.991  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (562)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (74)
 2. 2000đến2004  (238)
 3. 2005đến2009  (332)
 4. 2010đến2015  (593)
 5. Sau 2015  (1.718)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.771)
 2. Korean  (53)
 3. Spanish  (43)
 4. Bosnian  (39)
 5. French  (16)
 6. Catalan  (6)
 7. Portuguese  (5)
 8. German  (4)
 9. Serbo-Croatian  (4)
 10. Macedonian  (3)
 11. Czech  (3)
 12. Chinese  (3)
 13. Russian  (2)
 14. Indonesian  (2)
 15. Norwegian  (2)
 16. Slovak  (2)
 17. Turkish  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ohland, Matthew
 2. Ferguson, Daniel
 3. Koretsky, Milo
 4. 김경원
 5. 이행우

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...