skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In vitro gastrointestinal mobilization and oral bioaccessibility of PAHs in contrasting soils and associated cancer risks: Focus on PAH nonextractable residues

Anthony C. Umeh ; Luchun Duan ; Ravi Naidu ; Monica Esposito ; Kirk T. Semple

Environment International, 01 December 2019, Vol.133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Luchun Duan
  2. Ravi Naidu
  3. Monica Esposito
  4. Kirk T. Semple
  5. Anthony C. Umeh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...