skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Color tunable emission from single-phased Ba2CaZn2Si6O17: Bi3+, Eu3+ phosphors with good energy transfer efficiency for white light emitting diodes

Balakrishnan, P. ; Jayachandiran, M. ; Kennedy, S. Masilla Moses

Journal of Luminescence, p.116649 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2313 ; DOI: 10.1016/j.jlumin.2019.116649

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, S. Masilla Moses
  2. Balakrishnan, P.
  3. Kennedy, S.M.M.
  4. Jayachandiran, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...