skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Small-Area Estimates for Military Personnel Planning. Report of a Workshop Held June 10-11, 1988
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small-Area Estimates for Military Personnel Planning. Report of a Workshop Held June 10-11, 1988

National Research Council Washington DC Committee On National Statistics (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. National Research Council Washington DC Committee On National Statistics

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...