skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proposal of an Implementation Methodology of ICT Processes

Edna Dias Canedo ; Ruyther Parente Da Costa ; Luis Henrique Vieira Amaral ; Moramay Coutinho ; Georges Daniel Amvame Nze ; Rafael Timoteo de Sousa Junior

Information, 01 October 2019, Vol.10(11), p.327 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2078-2489 ; DOI: 10.3390/info10110327

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Particularities of data mining in medicine: lessons learned from patient medical time series data analysis

Aljawarneh, Shadi ; Anguera, Aurea ; Atwood, John ; Lara, Juan ; Lizcano, David

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Nov 2019, pp.1-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16871472 ; E-ISSN: 16871499 ; DOI: 10.1186/s13638-019-1582-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Georges Daniel Amvame Nze
  2. Anguera, Aurea
  3. Atwood, John
  4. Edna Dias Canedo
  5. Aljawarneh, Shadi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...