skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Requirements Classification for Redundancy and Inconsistency Detection in SEMIOS

Mezghani, Manel ; Kang, Juyeon ; Sèdes, Florence; (Oatao), Open Archive Toulouse Archive Ouverte (Editor)

Proceedings of RE 2018, October 2018, pp.297-303

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kang, Juyeon
  2. Mezghani, Manel
  3. Sèdes, Florence

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...