skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Q - Science. xóa Tất cả các phiên bản Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Multimedia QoE Evaluation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia QoE Evaluation

Wei, Xin ; Zhou, Liang

Series ISSN: 2191-5768 ; ISBN: 978-3-030-23349-5 ; E-ISBN: 978-3-030-23350-1 ; DOI: 10.1007/978-3-030-23350-1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhou, Liang
  2. Wei, Xin

theo chủ đề:

  1. Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...