skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STO LET ŠTUDIJA GEODEZIJE NA UNIVERZI V LJUBLJANI

Lisec, Anka ; Savšek, Simona ; Kuhar, Miran ; Stopar, Bojan

Geodetski Vestnik, Sep 2019, Vol.63(3), pp.425-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03510271 ; E-ISSN: 15811328

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Książka w życiu dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Gogolin, Olimpia ; Szymik, Eugeniusz

Journal of Modern Science, 2017, Vol.34(3), pp.29-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1734-2031 ; E-ISSN: 2391-789X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STO LET HRAMA GEODETSKEGA ZNANJA

Mozetič, Blaž

Geodetski Vestnik, Sep 2019, Vol.63(3), pp.321-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03510271 ; E-ISSN: 15811328

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STOLETNICA

Lisec, Anka

Geodetski Vestnik, Sep 2019, Vol.63(3), pp.317-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03510271 ; E-ISSN: 15811328

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overhauling Ocean Spatial Planning to Improve Marine Megafauna Conservation

Hays, Graeme ; Sims, David ; Eguíluz, Víctor ; Rodríguez, Jorge ; Heupel, Michelle ; Harcourt, Rob ; Calich, Hannah ; Queiroz, Nuno ; Costa, Daniel ; Fernández-Gracia, Juan ; Ferreira, Luciana ; Goldsworthy, Simon ; Hindell, Mark ; Lea, Mary-Anne ; Meekan, Mark ; Pagano, Anthony ; Shaffer, Scott ; Reisser, Julia ; Thums, Michele ; Weise, Michael ; Duarte, Carlos

Frontiers in Marine Science, Nov 1, 2019 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2296-7745 ; DOI: 10.3389/fmars.2019.00639

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A chemical census of interstellar space

Grossman, Lisa

Science News, Oct 12-Oct 26, 2019, Vol.196(7), p.31

ISSN: 00368423 ; E-ISSN: 19430930

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kate Lynnes: Inside track

Czurak, David

Grand Rapids Business Journal, Mar 31, 1997, p.5

ISSN: 10454055

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workforce retraining softens blow of oilfield job losses

Michels, Holly

Missoulian, Nov 23, 2015, p.A1

ISSN: 07464495

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

South Sudan And Egypt Sign Landmark Cooperation Agreement At South Sudan Oil & Power 2019

Energy Monitor Worldwide, Nov 2, 2019

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

South Sudan and Egypt sign Landmark Cooperation Agreement at South Sudan Oil & Power 2019

Ventures Africa, Oct 29, 2019

ISSN: 23155434

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

South Sudan, Egypt Sign Downstream Oil Agreement

Energy Monitor Worldwide, Nov 1, 2019

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

South Sudan and Egypt sign Landmark Cooperation Agreement at South Sudan Oil & Power 2019

CNEgypt [Blog], Oct 30, 2019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7)
 2. Tin tức  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. Slovenian  (3)
 3. Polish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lisec, Anka
 2. Weise, Michael
 3. Jorge P. Rodríguez
 4. Víctor M. Eguíluz
 5. Szymik, Eugeniusz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...