skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pauli-limit upper critical field of high-temperature superconductor La 1.84 Sr 0.16 CuO 4

Nakamura, Daisuke ; Adachi, Tadashi ; Omori, Keisuke ; Koike, Yoji ; Takeyama, Shojiro

Scientific Reports, 2019, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-52973-1 ; PMCID: 6861275 ; PMID: 31740679

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncovering Hidden Risks in Solid-State API Properties

Loughrey, Jonathan

Pharmaceutical Technology, Oct 2019, pp.S24,S26-S28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15432521 ; E-ISSN: 21507376

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renormalization and universality of the Hofstadter spectrum

Koch, Hans ; Kocic, Sasha; Kocic, Sasha (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 20, 2019

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anomalous magnetoresistance due to longitudinal spin fluctuations in a J eff = 1/2 Mott semiconductor

Lin, Hao ; Wang, Zhentao ; Yang, Junyi ; Meyers, D ; Sanchez, Joshua ; Fabbris, Gilberto ; Choi, Yongseong ; Jong-Woo, Kim ; Haskel, Daniel ; Ryan, Philip ; Barros, Kipton ; Chu, Jiun-Haw ; Dean, M ; Batista, Cristian ; Liu, Jian

Nature Communications, Nov 2019, Vol.10, pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/s41467-019-13271-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sodium-ion sulfide solid electrolyte with unprecedented conductivity at room temperature

Hayashi, A ; Masuzawa, N ; Yubuchi, S ; Tsuji, F ; Hotehama, C ; Sakuda, A ; Tatsumisago, M

Nature Communications, Nov 2019, Vol.10, pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/s41467-019-13178-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Layer Construction of Topological Crystalline Insulator LaSbTe

Qian, Yuting ; Tan, Zhiyun ; Zhang, Tan ; Gao, Jiacheng ; Wang, Zhijun ; Chen, Fang ; Weng, Hongming; Weng, Hongming (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 21, 2019

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering Floquet Higher Order Topological Insulator by Periodic Driving

Ghosh, Arnob ; Paul, Ganesh ; Saha, Arijit; Saha, Arijit (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 28, 2019

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-Particle Decoherence Can Improve Spin-Squeezing Generated In Collective Dynamics

Tucker, K ; Barberena, D ; Lewis-Swan, R ; Thompson, J ; Restrepo, J ; Rey, A; Rey, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 21, 2019

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The asymptotics of the clustering transition for random constraint satisfaction problems

Budzynski, Louise ; Semerjian, Guilhem; Semerjian, Guilhem (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 21, 2019

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic Differentiable Monte Carlo: Theory and Application

Shi-Xin, Zhang ; Zhou-Quan, Wan ; Yao, Hong; Yao, Hong (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 20, 2019

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuning martensitic transformations via coherent second phases: mechanisms, potential, and limits

Desai, Saaketh ; Strachan, Alejandro; Strachan, Alejandro (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 21, 2019

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photo and acoustic emissions from the non-equilibrium phase transition at the interface during cavitation

Shrivastava, Shamit ; Cleveland, Robin; Cleveland, Robin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 21, 2019

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gapless ground state in the archetypal quantum kagome antiferromagnet ZnCu\(_3\)(OH)\(_6\)Cl\(_2\)

Khuntia, P ; Velazquez, M ; Barthélemy, Q ; Bert, F ; Kermarrec, E ; Legros, A ; Bernu, B ; Messio, L ; Zorko, A ; Mendels, P; Mendels, P (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 21, 2019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Koike, Yoji
  2. Omori, Keisuke
  3. Barros, Kipton
  4. Liu, Jian
  5. Fabbris, Gilberto

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...