skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic Molecule Detection Based on SERS in Microfluidics

Zhang, Xin ; Zhang, Haiyan ; Sheng, Yan ; Zeng, Zugang ; Huang, Anshou ; Liu, Anping ; Yuan, Yuan ; Huang, Yingzhou

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Nov 2019, Vol.9, pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-53478-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of polyphenols and synthesis of new activated carbon from spent coffee grounds

Ramón-Gonçalves, Marina ; Alcaraz, Lorena ; Pérez-Ferreras, Susana ; León-González, María ; Rosales-Conrado, Noelia ; López, Félix

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Nov 2019, pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-54205-y

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...