skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 221  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PERKEMBANGAN PEDOMAN TEKNIS PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN : KAJIAN DOKUMEN TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN YANG PERNAH DITERBITKAN OLEH PERPUSTAKAAN NASIONAL

Sri Mulyani

Jurnal IPI, 01 May 2018, Vol.2(1), pp.45-63

ISSN: 2355-8962 ; E-ISSN: 2621-4873 ; DOI: 10.1234/jurnalipi.v2i1.8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Filter bubbles in interdisciplinary Research: a Case study on climate and society

Mikki, Susanne Ruth ; Al Ruwehy, Hemed Ali Hemed ; Gjesdal, Øyvind Liland ; Zygmuntowska, Marta

Mikki S R, Al Ruwehy HAA, Gjesdal ØL, Zygmuntowska M. Filter bubbles in interdisciplinary Research: a Case study on climate and society. Library hi tech . 2018;36(2):225-236

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wikipedia based Query Expansion for Searching in Norwegian

Johnsen, Lars Petter Trydal

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Based Brand Equity. Web mining as an alternative approach to Customer Based Brand Equity measurement

Pamer, Emil Knudsen

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Similarity: Relation Embedding with Dual Attentions for Item-based Recommendation

Zhang, Liang ; Liu, Guannan ; Wu, Junjie

Arxiv ID: 1911.04099

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Search Strategies for Open Government Data: A Systematic Comparison

Auriol Degbelo; Brhane Bahrishum Teka (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 4, 2019

DOI: 10.1145/3371140.3371142

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning Preferences and Demands in Visual Recommendation

Liu, Qiang ; Wu, Shu ; Wang, Liang

Arxiv ID: 1911.04229

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship between the Consistency of Users' Ratings and Recommendation Calibration

Mansoury, Masoud ; Abdollahpouri, Himan ; Rombouts, Joris ; Pechenizkiy, Mykola

Arxiv ID: 1911.00852

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are Nearby Neighbors Relatives? Testing Deep Music Embeddings

Jaehun Kim ; Julián Urbano ; Cynthia C. S. Liem ; Alan Hanjalic

Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, 01 November 2019, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2297-4687 ; DOI: 10.3389/fams.2019.00053

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review-based Question Generation with Adaptive Instance Transfer and Augmentation

Yu, Qian ; Bing, Lidong ; Zhang, Qiong ; Lam, Wai ; Si, Luo

Arxiv ID: 1911.01556

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequential Recommendation with Dual Side Neighbor-based Collaborative Relation Modeling

Qin, Jiarui ; Ren, Kan ; Fang, Yuchen ; Zhang, Weinan ; Yu, Yong; Yu, Yong (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 10, 2019

DOI: 10.1145/3336191.3371842

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing the Factual Correctness of a Summary: A Study of Summarizing Radiology Reports

Zhang, Yuhao ; Merck, Derek ; Manning, Christopher ; Langlotz, Curtis; Langlotz, Curtis (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 8, 2019

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Porous Lattice-based Transformer Encoder for Chinese NER

Mengge, Xue ; Bowen, Yu ; Tingwen, Liu ; Bin, Wang ; Erli, Meng ; Quangang, Li

Arxiv ID: 1911.02733

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open Domain Web Keyphrase Extraction Beyond Language Modeling

Xiong, Lee ; Hu, Chuan ; Xiong, Chenyan ; Campos, Daniel ; Overwijk, Arnold

EMNLP-IJCNLP 2019

Arxiv ID: 1911.02671

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-Lingual Relevance Transfer for Document Retrieval

Shi, Peng ; Lin, Jimmy; Lin, Jimmy (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 8, 2019

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MRNN: A Multi-Resolution Neural Network with Duplex Attention for Document Retrieval in the Context of Question Answering

Cakaloglu, Tolgahan ; Xu, Xiaowei

Arxiv ID: 1911.00964

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regularized Adversarial Sampling and Deep Time-aware Attention for Click-Through Rate Prediction

Wang, Yikai ; Zhang, Liang ; Dai, Quanyu ; Sun, Fuchun ; Zhang, Bo ; He, Yang ; Yan, Weipeng ; Bao, Yongjun; Bao, Yongjun (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 3, 2019

DOI: 10.1145/3357384.3357936

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Attention and Ingredient-Attention Based Model for Recipe Retrieval from Image Queries

Fontanellaz, Matthias ; Christodoulidis, Stergios ; Mougiakakou, Stavroula; Mougiakakou, Stavroula (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 5, 2019

DOI: 10.1145/3347448.3357163

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning Preferences and Demands in Visual Recommendation

Liu, Qiang ; Wu, Shu ; Wang, Liang; Wang, Liang (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 11, 2019

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contextualized Sparse Representation with Rectified N-Gram Attention for Open-Domain Question Answering

Lee, Jinhyuk ; Seo, Minjoon ; Kang, Jaewoo; Kang, Jaewoo (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 7, 2019

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 221  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (1)
 2. 1989đến2002  (1)
 3. 2003đến2003  (1)
 4. 2004đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (215)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (161)
 2. Indonesian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xu, Xiaowei
 2. Zhou, Wei
 3. Lin, Jimmy
 4. Zhang, Liang
 5. Ma, Qianwen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...