skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 196  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk Factors and Prevalence of Diabetes: A Cross Sectional Study in Kabul, Afghanistan 2015

Saeed Khwaja Mir Islam

Iranian Journal of Diabetes and Obesity, 01 March 2016, Vol.8(2), pp.67-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-6792 ; E-ISSN: 2345-2250

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FEMINISM, PEACE, AND AFGHANISTAN

Samar, Sima

Journal of International Affairs, Spring/Summer 2019, Vol.72(2), pp.145-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022197X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞINA ETKİSİNDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ 1

Töre, Esra

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, Vol.17(34), pp.275-299,485 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 13045318 ; DOI: 10.3540/comuybd.415125

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of neo-colonialism in the Evolution of Security Situation in Afghanistan

Martin Havlík

Vojenské rozhledy, 01 September 2019, Vol.28(3), pp.26-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-3292 ; E-ISSN: 2336-2995 ; DOI: 10.3849/2336-2995.27.2018.04.026-040

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gwadar Port - a centre for growth of transport, logistics in the region

Syed Fazl-E-Haider

Pakistan & Gulf Economist, Oct 6, 2019, Vol.38(40)

ISSN: 0253-1941

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circulating levels of CD34+ cells predict long-term cardiovascular outcomes in patients on maintenance hemodialysis

Hishida, Manabu ; Imaizumi, Takahiro ; Okazaki, Masaki ; Katsuno, Takayuki ; Taguchi, Akihiko ; Yasuda, Yoshinari ; Tsuboi, Naotake ; Kosugi, Tomoki ; Maruyama, Shoichi

PLoS One, Oct 2019, Vol.14(10), p.e0223390 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0223390

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

e-Learning Platform in SAARC Countries

Hazra, Uttam ; Das, Rajesh ; Mukherjee, Sinjini

Library Philosophy and Practice, Sep 2019, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15220222

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apple storage in ultra-low oxygen cold store

Ahmad Khasrow Afif

International Journal of Agricultural Research, Innovation and Technology, 01 June 2019, Vol.9(1), pp.18-22

ISSN: 2224-0616 ; E-ISSN: 2224-0616

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Veteran-owned technology consulting firm now thriving

Anonymous

The State Journal, Apr 8-Apr 14, 2019, p.16

ISSN: 15218767

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LETTER FROM THE EDITORS

Anonymous

Journal of International Affairs, Spring/Summer 2019, Vol.72(2), pp.9-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022197X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LETTER FROM THE DEAN

Janow, Merit

Journal of International Affairs, Spring/Summer 2019, Vol.72(2), p.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022197X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversity of fresh water algae from some important habitats of district Chitral, Pakistan

Ullah, Naeem ; Sartaj, Masrina ; Nawaz, Asma ; Hussain, Fida ; Shah, Muzammil ; Jang, Nawaz ; Jan, Farooq ; Muhammad, Ikram ; Ali, Kashif ; Shuaib, Muhammad

Pure and Applied Biology, Sep 2019, Vol.8(3), pp.1943-1949 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 23042478 ; DOI: 10.19045/bspab.2019.80138

Toàn văn sẵn có

13
Migration profile Afghanistan end 2017.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration profile Afghanistan end 2017.

European Commission ; Joint Research Centre

ISBN: 978-92-79-98470-9 ; DOI: 10.2760/095343

Toàn văn sẵn có

14
Migration profile Afghanistan : end 2017.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration profile Afghanistan : end 2017.

European Commission ; Joint Research Centre

ISBN: 978-92-79-98471-6 ; DOI: 10.2760/214339

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from University of the Ryukyus Provide New Insights into Sustainability Research (Stochastic Unit Commitment and Optimal Power Trading Incorporating PV Uncertainty).(Report)

Economics & Business Week, Oct 12, 2019, p.30

ISSN: 1945-6891

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetize great investment future in Balochistan

Fazl-E-Haider, Syed

Pakistan & Gulf Economist, Sep 2019, Vol.38(37-38)

ISSN: 02531941 ; E-ISSN: 16050002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chiodo Kennels: Turning pups into detectives, rescuers, protectors

Griffith, Conor

The State Journal, Jul 29-Aug 4, 2019, p.6,9

ISSN: 15218767

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recognizing Small Business Award recipients from the Mountain State

Anonymous

The State Journal, May 27-Jun 2, 2019, p.13,16

ISSN: 15218767

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Last chance for Kashmir

Butt, Imtiaz

Pakistan & Gulf Economist, Sep 2019, Vol.38(37-38)

ISSN: 02531941 ; E-ISSN: 16050002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ports of Pakistan set apart

Arooj Asghar

Pakistan & Gulf Economist, Sep 2019, Vol.38(37-38)

ISSN: 02531941 ; E-ISSN: 16050002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 196  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Tin tức  (173)
 2. Bài báo  (19)
 3. Sách  (3)
 4. Bình xét khoa học  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (187)
 2. French  (7)
 3. German  (1)
 4. Turkish  (1)
 5. Czech  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Amiri, Ehsanullah
 2. Nelson, Craig
 3. Singh, Bikash
 4. Anonymous
 5. Liang, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...