skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heating up holography for single-trace $J\bar{T}$ deformations

Apolo, Luis ; Song, Wei

Arxiv ID: 1907.03745

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Experimental-based Review of Image Enhancement and Image Restoration Methods for Underwater Imaging

Wang, Yan ; Song, Wei ; Fortino, Giancarlo ; Qi, Lizhe ; Zhang, Wenqiang ; Liotta, Antonio

Arxiv ID: 1907.03246

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Song, Wei
  2. Zhang, Wenqiang
  3. Qi, Lizhe
  4. Fortino, Giancarlo
  5. Wang, Yan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...