skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are Drones Ready for Takeoff? Reflecting on Challenges and Opportunities in Human-Drone Interfaces

Hoppe, Matthias ; Kosch, Thomas ; Knierim, Pascal ; Funk, Markus ; Schmidt, Albrecht

1st International Workshop on Human-Drone Interaction

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Funk, Markus
  2. Knierim, Pascal
  3. Hoppe, Matthias
  4. Kosch, Thomas
  5. Schmidt, Albrecht

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...