skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 100  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

정당성의 내용과 행태적 작용기제에 대한 연구

남상화

한국사회와 행정연구, 2010, Vol.20(4), pp.93-104

ISSN: 1225-8652

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

지방자치단체 다문화가족지원센터의 제도화에 관한 실증연구

장석준(Jang Seok Jun)

한국사회와 행정연구, 2011, Vol.22(2), pp.175-200

ISSN: 1225-8652

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Referendums Framed by Domestic Politics

Sangtu Ko ; Geeyoung Hong

The Korean Journal of International Studies, 2012, Vol.10(1), pp.37-62

ISSN: 2233-470X

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efectos colaterales de la protección de derechos político-electorales en Chenalhó, Chiapas

Ocampo Muñoa, Manuel Gustavo

Revista Justicia Electoral, 2018, Vol.1(21), pp.201-226

ISSN: 0188-7998

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국사회의 반기업정서

김수한(Soohan Kim) ; 이명진(Myoung-Jin Lee)

한국사회학, 2014, Vol.48(1), pp.39-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-0120

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

조직의 제도적 정당성과 행동적 정당성이 갈등상황에서 공중 지지 형성에 미치는 영향

김태영(Taeyoung Kim) ; 차희원(Heewon Cha)

한국언론학보, 2012, Vol.56(5), pp.36-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1229-7526

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

경찰 정당성 이론에 대한 분석

이영섭(Lee, Young Sub)

경찰학연구, 2017, Vol.17(4), pp.95-125

ISSN: 1598-3714

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supermodel of the World: The Influence of Legitimacy on Genre and Creativity in Drag Music Videos

Vaughn, Michael Patrick; Corte, Ugo (Editor) ; Fine, Gary Alan (Editor) ; Parker, John N (Editor)

Social Psychology Quarterly, December 2019, Vol.82(4), pp.431-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-2725 ; E-ISSN: 1939-8999 ; DOI: 10.1177/0190272519869314

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De balas y votos a un federalismo (judicial) de solidaridad: (o breve crónica de una metamorfosis: de lo local a lo glocal)

Hernández Chong Cuy, María Amparo

Revista Justicia Electoral, 2017, Vol.1(19), pp.233-267

ISSN: 0188-7998

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Princes and Patriotic Publics

Leif-Eric Easley

The Korean Journal of International Studies, 2012, Vol.10(1), pp.95-121

ISSN: 2233-470X

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tensions in Law, Regulation and Technological Innovation

Karen Yeung

경제규제와 법, 2016, Vol.9(2), pp.64-88

ISSN: 2005-0372

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

경영이론의 관점에서 본 조직으로서의 교회

서문교(Seo Moon Kyo)

로고스경영연구, 2012, Vol.10(2), pp.1-16

ISSN: 1598-8813

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

연산군(燕山君), 권력과 폭력 간 불안한 경계 짓기의 실패자?

윤대식(Youn, Dae Shik)

한국동양정치사상사연구, 2017, Vol.16(1), pp.57-89

ISSN: 1598-5954

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseon Kings’ Personal Belief in Buddhism and its Political Significance

Pu Nam Chul

THE REVIEW OF KOREAN STUDIES, 2011, Vol.14(1), pp.35-55

ISSN: 1229-0076

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un balance preliminar de nueve años de política exterior de México (2006-2015)

David Garcia Contreras ; Carlos Uscanga

이베로아메리카, 2016, Vol.18(2), pp.211-241

ISSN: 1229-9111

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

경찰에 대한 협력을 이끄는 요소들의 정치체계에 따른 차이점에 대한 연구

이영섭(Lee, Young Sub)

경찰학연구, 2017, Vol.17(2), pp.111-137

ISSN: 1598-3714

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

커뮤니티 비즈니스의 정책적 정당성

조규원(Cho Kyu Won) ; 최조순(Choi Jo Soon) ; 김종수(Kim Jong Su)

도시행정학보, 2011, Vol.24(1), pp.263-281

ISSN: 1598-8686

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

도시재생사업의 문화영향평가 타당성 및 실효성 확보를 위한 소고

이경진(Lee, Kyeong Jin) ; 안지현(An, Ji Hyun)

한국지적정보학회지, 2018, Vol.20(2), pp.31-49

ISSN: 1738-3560

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

사업장 근로감독의 체계적 지위와 적법성 제고방안

김동욱(Dong-Wook Kim)

산업관계연구, 2017, Vol.27(4), pp.87-105

ISSN: 1226-4059

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

정당성은 빌려올 수 있는가

이관후(Lee Kwanhu)

정치사상연구, 2015, Vol.21(1), pp.89-114

ISSN: 1229-4217

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 100  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (10)
 2. 2006đến2009  (16)
 3. 2010đến2012  (18)
 4. 2013đến2016  (15)
 5. Sau 2016  (41)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Korean  (69)
 2. English  (30)
 3. Spanish  (4)
 4. Chinese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Translated By Contentengine Llc
 2. 한덕웅
 3. 김혜숙
 4. 안미영
 5. 한영석

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...