skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Mathematics xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Discrete algorithmic mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete algorithmic mathematics

Maurer Stephen B.; Ralston Anthony

Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., c1991. - (510 MAU 1991) - ISBN0201155850

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Discrete mathematics : applied combinatorics and graph theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete mathematics : applied combinatorics and graph theory

Townsend Michael

Menlo Park, Calif. : Benjamin/Cummings Pub. Co., c1987. - (510 TOW 1987) - ISBN0805393552

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Handbook on Modelling for Discrete Optimization
Handbook on Modelling for Discrete Optimization
Handbook on Modelling for Discrete Optimization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook on Modelling for Discrete Optimization

New York : Springer., c2006. - (QA402.5 .H365 2006) - ISBN0-387-32941-2;ISBN1-4419-4107-X;ISBN9786610613939;ISBN1-280-61393-9;ISBN0-387-32942-0

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Townsend Michael
  2. Pitsoulis Leonidas S
  3. Williams H. P
  4. Ralston Anthony
  5. Appa Gautam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...