skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Light & paraphotic phenomena xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the 1996 international conferenceon plasma

Nayoya : Japan society of plasmascience, 1997 - (535 PRO(1) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ICPP96 Proceeding of the 1996 International Congerence on plasma physics : Volume 2

Hayashi T

Nagoya : Japan Society of plasma science, 1997 - (535 PRO(2) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Chủ đề 

  1. Hội thảo quốc tế  (1)
  2. 1996  (1)
  3. Hôi nghị quốc tế  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hayashi T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...