skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo DDC: International economics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Seeing the elephant : understanding globalization from trunk to tail
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeing the elephant : understanding globalization from trunk to tail

Marber Peter.

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2009. - (337 MAR 2009) - ISBN9780470283851 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marber Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...