skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Biochemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Element speciation in bioinorganic chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Element speciation in bioinorganic chemistry

Caroli Sergio Editor

New York : John Wiley & Sons, INC., 1996 - (572 ELE 1996) - ISBN0471576417 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Bioorganic chemistry : a chemical approach to enzyme action
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioorganic chemistry : a chemical approach to enzyme action

Dugas Hermann.

New York : Springer-Verlag, c1989. - (572 DUG 1989) - ISBN0387967958 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant carbohydrate biochemistry

Prindham J.B

London : Academic Press, 1974 - (572 PLA 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic chemistry of life

Calvin M.; Pryor W.A

San Francisco : WH. Freeman and Com, 1973 - (572 CAL 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Radiation Biology

New york, London : Acadenmic press , 1964 - (572 ADV 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochemistry : a comprechensive review

Bhagavan N.V.

Philadelphia : J.B. Lippin coot Com, 1974 - (572 BHA 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of chemical ecology

Standing J.D.; Costlow J.D; Hooper I.R

New York : Plenum, 1984 - (572 STA 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant Biochemistry

Dey P.M. Editor; Harborne J.B. Editor

New York : Academic Press, 1997 - N.Y.,...: Academic Press, 1997 - (581 PLA 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (1)
 2. 1973đến1973  (1)
 3. 1974đến1983  (2)
 4. 1984đến1989  (2)
 5. Sau 1989  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Prindham J.B
 2. Bhagavan N.V
 3. Costlow J.D
 4. Calvin M
 5. Caroli Sergio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...